Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej www.trivium.pl stanowią własność Trivium Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000579300, NIP: 6793117087, REGON: 362671580 i korzysta z ochrony prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631wraz z późn. zm).

Trivium Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie związane z korzystaniem z serwisu spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów.

Trivium Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że informacje zawarte na stronie www.trivium.pl, w tym teksty oraz i układ graficzny mogą być modyfikowane w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia.

Treść strony internetowej www.trivium.pl (wraz z wszelkimi jej komponentami) stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają z tego tytułu ochronie prawnej. Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.trivium.pl nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach, jak również dalej wykorzystywane w celach innych niż do użytku prywatnego lub dozwolonego użytku publicznego  w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Trivium Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej  ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Każdy użytkownik strony internetowej www.trivium.pl zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Każda użytkownik korzystający z serwisu zamieszczonego na stronie www.trivium.pl wyraża zgodę na treść zamieszczonego regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszych treści użytkownik powinien niezwłocznie opuścić stronę.